Fontos információk a kerettantervek helyi adaptációjához

Fontos információk a kerettantervek helyi adaptációjához


1. A kerettantervek a http://kerettanterv.ofi.hu/ linken érhetők el. Itt találhatók a nemzetiségi iskolák, az SNI-s tanulók nevelésének tervei is.  /Lásd még a 13. pontban lévő információkat!/

2. A szakiskolák részére elfogadott kerettanterv  a http://szaki.ofi.hu/szakiskolai-kerettanterv/ linken érhető el. /Lásd még a 13. pontban lévő információkat!/

 

3. Az egész napos iskolára és az összevont osztályokra az OFI nem készít ajánlást, azt az iskoláknak maguknak kell elkészíteniük.

 

4. Az OFI állásfoglalása szerint a kerettantervben szereplő "szabadon tervezhető órakeretet" az intézményeknek kötelező valamivel kitölteniük. Szabadon választhatnak, de üresen nem maradhat az órakeret.

• A rendelkezésre álló szabad órakeret óráit eloszthatják az adott évfolyamon tanítandó tantárgyak között, azaz megemelhetik egyes minimális óraszámmal közölt tantárgyak heti óraszámát.
• Választhatnak emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet valamely tantárgy(ak) tanításához. (A szabad órakeret óraszámai a felsőbb évfolyamokon tehetik lehetővé egynél több tantárgy esetén.)
• Szabadon választható, az óratervben egyébként nem szereplő tantárgyat/akat választanak.
• Az adott évfolyamon nem szereplő, de korábban vagy később tanított tantárgy tanítására fordítják az órákat („elnyújtó” jelleggel ismétlés-gyakorlás vagy előkészítés céljából).
• Használhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és használt, vagy más iskola/iskolatípus gyakorlatából származó tantárgyi tantervet (pl. szakmai előkészítő tárgy tanítása a gimnáziumban).
• Továbbá saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak ezen órakeret terhére. (Ezen eljárás nem követel meg akkreditálást, de a bevezetendő tantárgy taralmának igazodnia kell a Nemzeti alaptantervhez, és nem ütközhet jogszabályba.)

5. Az egyes tantárgyak óraszámának a kerettantervi óratervtől eltérő csoportosítására az iskoláknak lehetősége van kétéves időtartamon belül, de a ciklus végéig minden tantárgy ott előírt minimális óraszámát teljesíteni kell. Az egyes tárgyak heti óraszáma tehát teljesíthető kétéves átlagban is. Így például nem lennének jogszabálysértők a 7‑8. évfolyamon a kémia és fizika óraszámának és tartalmának alábbi átrendezései. (De ügyelni kell az ismeretek és fejlesztési fázisok logikus egymásutánjára is.)

 


 

kerettanterv


helyi tanterv 1


helyi tanterv 2


helyi tanterv 3


Fizika


2


1


1,5


1,5


3


0


1


2


Kémia


1


2


1,5


1,5


0


3


2


1


6. A tantárgyi integráció csak olyan formában lehetséges, hogy az egyes tantárgyak nevei, minimális óraszámaik és be nem olvasztható tartalmaik ne tűnjenek el. A kerettantervek nem mondanak ellent pl. témanapok vagy más projektmódszer alkalmazásának sem, és az epochális tanulásszervezést sem tiltja semmi. Két tanév alatt azonban minden egyes tantárgynak a kerettantervben szereplő minimális óraszámát teljesíteni kell. Nem lehetséges ugyanakkor kisebb óraszámú tárgy (pl. tánc és dráma.) nagyobb óraszámúba (pl.  magyar nyelv és irodalomba) való integrálása és így a kettő összóraszámának csökkentése más tantárgy óraszámának javára, vagy ily módon megemelve a szabad órakeretet. 

 

7. A nyelvi előkészítő évfolyamon a rendelkezésre álló heti órakeret 60%-át a választott idegen nyelv oktatására kell fordítani. A heti öt testnevelés biztosítása a Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően a nyelvi előkészítő esetén is kötelező, a fennmaradó órakeret 50%-át pedig fele-fele arányban informatikai ismeretek oktatására valamint képességfejlesztésre kell fordítani. Az ennek megfelelő óraterv a következő:  


idegen nyelv


testnevelés


informatika


képességfejlesztés


szabad órakeret


A tanuló heti óraszáma


18 óra


 5 óra


2 óra


2 óra


3 óra


30 óra

 

8. Az 51/2012. EMMI rendelet 2. § szerint  „A középiskolának a helyi tantervében kell meghatároznia a 11–12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez és az emelt szintű oktatáshoz alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat, továbbá az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján.”

 

A helyi tantervi óraszámot pedig  a törvény és a kerettantervek határozzák meg, mégpedig a 11-12. évfolyamon 35-35 órában, amelyből 6 és 8 órát az iskola maga tervezhet meg, tartalmáról maga dönt, de az azon való részvétel a tanulók számára kötelező. (Az iskola döntése alapján ezen keretben megtervezett óra a tanuló számára lehet egyszerűen kötelező vagy kötelezően választható, esetleg e két megoldás vegyesen, tehát egy része kötelező, más része kötelezően választható.)

 

Tehát: „Az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanóra a kötelező órák keretében valósítható meg a szabadon tervezhető óraszám terhére.” A tanuló az iskola helyi tanterve szerinti órákon részt venni köteles, tehát ha adott iskolákban a szabad órakeretet úgy tervezik meg, hogy kötelező valamely tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásra járni, az jogszabályilag nem kifogásolható, de szakmailag valóban nem javallott, inkább úgy kell tervezni ezt az órakeretet, hogy helyette más foglalkozást választhasson a kötelező óraszám teljességéig (35-35 óráig).


Mindez nem tiltja meg, hogy nem kötelező jelleggel további foglalkozásokat szervezzünk a 110/2012 Kormányrendelet (Nat-rendelet)  8-9. §-ban foglalt korlátok között más nevelési-oktatási célra, így például emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő jelleggel.

 

9. A szabad órakeret lefedhető a hittan órákkal is. (De ha az iskola mással fedi le, akkor a NAT 9. paragrafusa szerint a hittan figyelmen kívül hagyható a gyerek napi terhelési maximuma szempontjából.)

10. A református, evangélikus tanulók hittan tantervét mellékletben vagy függelékként helyezzük el (letölthetők a református pedagógiai intézet illetve az evangélikus egyház honlapjáról). A református hit- és erkölcstan tanterve letölthető itt. Az evangélikus hittan kerettanterve elérhető itt.

A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház a három felekezet vezetői által 2006. szeptember 20-án kötött megállapodás feltételei szerint biztosítja iskoláiban a másik két felekezet által szervezett hit- és erkölcstanoktatást.


11. Az OFI állásfoglalása szerint az 5 testnevelésből 1 kiváltható néptánc tanításával is. Jövőre az 1,2,5,6,9,10. évfolyamon lesz kötelezően 5 testnevelés óra.

12. A hittan helyi tantervét az EMMI kerettantervek nem tartalmazzák. Ezért minimális változtatással a "Katolikus kerettanterv 2008" hittan tantervét javasoljuk az iskoláknak. A minimális változtatás csak a NAT fejlesztési területeinek változása miatt van. Ezért kérjük, hogy innen töltsék le az intézmények az új 2012-es NAT szerinti változatot: Hittan tanterv

  

13. Elkészültek az OFI kidolgozásában az osztályfőnöki kerettantervek is. Kérjük, hogy ezeket a "Katolikus kerettanterv 2008" osztályfőnöki ajánlásával egybevetve alkalmazzák az iskolák.
Osztályfőnöki tanterv

14. A pedagógusok és az igazgatók a kerettanterv@ofi.hu címre küldhetik el, illetve 2013. január 16-ától a (+36) 30 / 235-4550-es telefonszámon tehetik fel kérdéseiket az OFI illetékes szakembereinek, akik szerdán és pénteken, 8 és 16 óra között fogadják hívásaikat.

  

15. Megjelent az énekes iskolák kerettanterve is (ennek programját az őszi igazgatói értekezleten bemutattuk). Itt érhető el: énekes iskola kerettanterve

 

16. Nincs részletes jogszabályi útmutatás az együtt nevelt SNI-s tanulókkal kapcsolatban. Az együttnevelés számára nem készülnek kerettantervek. A normál EMMI tantervet kell alkalmazni, de a helyi tantervben mindenképpen jó egy külön fejezetben általánosan, és ha sok ilyen tanulónk van, akkor az egyes tantárgyaknál is részletesen a követelmények terén éppen úgy, mint a tanítás módszereiben jelezni a sajátosságokat.

 

A szerkesztés dátuma: 
2015/02/24