Tanügy-igazgatás

Tanügy-igazgatás


A köznevelési intézmények működését meghatározó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Tanügy-igazgatás

A KPSZTI a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján látja el a tanügy-igazgatás feladatát.

Tanügy-igazgatásért felelős

Munkatárs: 
Barcsák Marianna, dr. Leibinger Jánosné
Beosztás: 
Intézetvezető-helyettes, pedagógiai szakértő
E-mail cím: 
barcsak.marianna@kpszti.hu, leibingerne@kpszti.hu
Telefon: 
479 3009, 479 3003

Tanügy-igazgatási kérdések és válaszok

Tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő kollégámat egy állami iskola vezetésével bízták meg. Igazgatóként be kell-e jelentenem ezt valahová?

Az Oktatási Hivatal a KPSZTI által elfogadott tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő listáról jelöli ki a szakértőket a minősítő vizsgára/minősítési eljárásra, illetve a tanfelügyeleti látogatásokra. A listát folyamatosan frissítjük, és azon csak a katolikus intézményekben alkalmazott pedagógusaink szerepelhetnek. Ezért fontos, hogy az intézmény vezetője, illetve a szakértő is jelezzen a KPSZTI-nek, amikor a váltás megtörténik. Az Oktatási Hivatal csak a KPSZTI írásos jelzésekor töröl a listáról, vagy helyez el azon újabb nevet. 2016.10.06.

 

A most felvett pedagógusnak későbbi 4 éves a diplomája, de előtte már dolgozott 8 évet. Hova soroljam?

A kolléganőt a Pedagógus  I. fokozatba kell sorolni: "6.§ (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. "326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 

2016.10.06.

 

A tavasszal sikeres minősítő vizsgát tett Gyakornokot csak 2017. január elsejétől sorolhatom át Pedagógus I.-be. Szeptembertől adhatok neki több mint 20 órát? Túlóra kifizetésével rendezhetem-e ezt?

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17.§ (6a) a nyári módosítással lépett hatályba:

"(6a)A Pedagógus I. fokozatba való átsoroláshoz szükséges minősítést megszerzett, de Pedagógus I. fokozatba még át nem sorolt pedagógus az Nkt. 62. § (11) bekezdése alkalmazása szempontjából gyakornoknak tekintendő."

Ezért a tavasszal vagy kora ősszel sikeres minősítő vizsgát tett Gyakornok, mivel csak január 1-jétől sorolható át, ezért teljes óraszámban akkortól foglalkoztatható. 2016.10.06.

 

Lehet-e elektronikusan bekérni és tárolni a pedagógusok tanmeneteit?

A tanmenet tulajdonképpen a pedagógus egyéni terve, egy didaktikai és időrendi beosztása a helyi tantervben szereplő anyagnak, amit az adott évfolyamra, csoportra adaptál, így ez egy folyamatosan változó anyag is. Egyszerűbb a pedagógusnak is így kiegészíteni, javítani benne. (A köznevelési törvény csak a tervezést írja elő (62.§ i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.) 2016.10.06.

 

 A kollégák minősítési eljárásának vagy tanfelügyeleti  ellenőrzésének időpontja folyamatosan változik, pedig mi elfogadjuk minden esetben. Miért történik? Van vele teendő?

Az Oktatási Hivatal szervezi az időpontok kiosztását, amelyhez a tanév rendjét és szakértői kapacitást veszi figyelembe. Az időpontot megküldi az elektronikus felületen keresztül és az intézménynek és valamennyi szakértőnek az elektronikus felületen keresztül el kell azt fogadnia. Az időpont két esetben törlődik: 1/ valamelyik érintett visszautasítja (pl. összeférhetetlenség, aznap az iskolában tanítás nélküli munkanap van, stb.), vagy 2/ 10 napon belül valamelyik érintett fél nem reagál az időpontra (vagyis nem utasítja vissza, de el sem fogadja), ekkor az informatikai rendszer automatikusan törli a kijelölt időpontot, és újraszervezi a látogatást.

Egyetlen teendő van: figyelni kell a rendszer, és kijelölt időpontokat határidőn belül elfogadni (vagy szükség esetén elutasítani). 2016.01.13.

 

A nevelő-oktató munkával lekötött munkaidő számításával kapcsolatos módosítások

A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet módosításának 25.§-a a rendelet 17.§ (1) bekezdését módosítja.

A 2016/17 tanév rendje

Megjelent a 2016/17 tanév rendjéről szóló 12/2016 (VI.27.) EMMI rendelet.