Tanügy-igazgatási kérdések és válaszok

Tanügy-igazgatási kérdések és válaszok


Tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő kollégámat egy állami iskola vezetésével bízták meg. Igazgatóként be kell-e jelentenem ezt valahová?

Az Oktatási Hivatal a KPSZTI által elfogadott tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő listáról jelöli ki a szakértőket a minősítő vizsgára/minősítési eljárásra, illetve a tanfelügyeleti látogatásokra. A listát folyamatosan frissítjük, és azon csak a katolikus intézményekben alkalmazott pedagógusaink szerepelhetnek. Ezért fontos, hogy az intézmény vezetője, illetve a szakértő is jelezzen a KPSZTI-nek, amikor a váltás megtörténik. Az Oktatási Hivatal csak a KPSZTI írásos jelzésekor töröl a listáról, vagy helyez el azon újabb nevet. 2016.10.06.

 

A most felvett pedagógusnak későbbi 4 éves a diplomája, de előtte már dolgozott 8 évet. Hova soroljam?

A kolléganőt a Pedagógus  I. fokozatba kell sorolni: "6.§ (3) Ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik az (1) és (2) bekezdés szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. "326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 

2016.10.06.

 

A tavasszal sikeres minősítő vizsgát tett Gyakornokot csak 2017. január elsejétől sorolhatom át Pedagógus I.-be. Szeptembertől adhatok neki több mint 20 órát? Túlóra kifizetésével rendezhetem-e ezt?

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 17.§ (6a) a nyári módosítással lépett hatályba:

"(6a)A Pedagógus I. fokozatba való átsoroláshoz szükséges minősítést megszerzett, de Pedagógus I. fokozatba még át nem sorolt pedagógus az Nkt. 62. § (11) bekezdése alkalmazása szempontjából gyakornoknak tekintendő."

Ezért a tavasszal vagy kora ősszel sikeres minősítő vizsgát tett Gyakornok, mivel csak január 1-jétől sorolható át, ezért teljes óraszámban akkortól foglalkoztatható. 2016.10.06.

 

Lehet-e elektronikusan bekérni és tárolni a pedagógusok tanmeneteit?

A tanmenet tulajdonképpen a pedagógus egyéni terve, egy didaktikai és időrendi beosztása a helyi tantervben szereplő anyagnak, amit az adott évfolyamra, csoportra adaptál, így ez egy folyamatosan változó anyag is. Egyszerűbb a pedagógusnak is így kiegészíteni, javítani benne. (A köznevelési törvény csak a tervezést írja elő (62.§ i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.) 2016.10.06.

 

 A kollégák minősítési eljárásának vagy tanfelügyeleti  ellenőrzésének időpontja folyamatosan változik, pedig mi elfogadjuk minden esetben. Miért történik? Van vele teendő?

Az Oktatási Hivatal szervezi az időpontok kiosztását, amelyhez a tanév rendjét és szakértői kapacitást veszi figyelembe. Az időpontot megküldi az elektronikus felületen keresztül és az intézménynek és valamennyi szakértőnek az elektronikus felületen keresztül el kell azt fogadnia. Az időpont két esetben törlődik: 1/ valamelyik érintett visszautasítja (pl. összeférhetetlenség, aznap az iskolában tanítás nélküli munkanap van, stb.), vagy 2/ 10 napon belül valamelyik érintett fél nem reagál az időpontra (vagyis nem utasítja vissza, de el sem fogadja), ekkor az informatikai rendszer automatikusan törli a kijelölt időpontot, és újraszervezi a látogatást.

Egyetlen teendő van: figyelni kell a rendszer, és kijelölt időpontokat határidőn belül elfogadni (vagy szükség esetén elutasítani). 2016.01.13.

 

A minősítési eljárásra és a tanfelügyeletre is több olyan szakértőt kijelöltek, aki nincs rajta a KPSZTI listáján. Utasítsam vissza?

A minősítés esetében a 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 10.§ (2) alapján a minősítő bizottság elnökének minden esetben az egyházi szakértők közül kell kikerülnie. A szakos szakértő esetében az OH elsősorban az egyházi szakértők közül választ, de sajnos sem területileg, sem intézménytípusok, sem szaktárgyak szempontjából nem fedik le a listán szereplő szakértők az igényeket. Így, ha az OH nem talál az egyházi listán szereplők között megfelelő szakértőt, jogosult állami intézményben dolgozó szakérőt kijelölni. Erről legutóbb 2015. szeptember 11-én küldtünk valamennyi vezető számára e-mailben tájékoztatást, illetve a vezetői értekezleteken is elhangzott mindez.

A tanfelügyelet esetében a szervezéskor az intézménytípust és tagozatot kell figyelembe vennie az OH-nak. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 155.§ (3) alapján a kijelöléskor minden esetben elsőként egyházi intézményben dolgozó szakértőt kell felkérni. A szakértői lista azonban tanfelügyeletkor - a három történelmi egyház vezetőnek döntése értelmében - közös lista, amely a katolikus, református, evangélikus szakértőket is tartalmazza. Amennyiben a z OH-nak így sem sikerül megszerveznie a látogatást, akkor lehetséges, hogy állami intézményben dolgozó szakértőt jelöljön ki az egyik tanfelügyelőnek.

 

A tankönyvrendelés módosításával kapcsolatban milyen lehetősége van az iskolának?A módosításokról, a pótrendelésről és a kiszállításról, valamint az ezekhez kapcsolódó határidőkről az államtitkárság honlapján található egy közlemény, amelynek tartalma az alábbi:

"A tankönyvfelelősök 2015. május 15. és 2015. június 30. között módosíthatják az április 30-ig leadott alaprendeléseiket a beiratkozások pontos számának és a könyvtárakban lévő tartós tankönyvek minőségének figyelembevételével. A módosítás az iskola által rendelt tankönyvek számát tekintve tankönyvenként legfeljebb 15%-ban térhet el az eredeti rendeléstől. A vonatkozó miniszteri rendelet alapján szintén június 30-ig kell a 4. évfolyamtól a normatív kedvezményben részesülő tanulók státuszát jelölni az online rendelési felületen.
Az alaprendelésben igényelt tankönyvek kiszállítása 2015. augusztus 3-ától augusztus 25-ig történik az iskolákkal egyeztetett időpontban.
Idén nem lesz diákszintű csomagolás. A tanulói csomagok összeállítását a tankönyvfelelősök végzik, akik díjazását ennek függvényében a KELLO saját forrásaiból megháromszorozza idén. Ez nettó 300 forint juttatást jelent diákonként.
A diákok mintegy kétharmada, több mint nyolcszázezer tanuló kapja ősztől ingyenesen a tankönyvet. Ez azt jelenti, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor három tanulóból kettőnek nem kell fizetnie a kiadványokért.    A kedvezményben nem részesülőknek a tankönyvek teljes árát kell kiegyenlíteniük, azonban ebben is van változás az elmúlt évekhez képest: a fizetős diákok esetében nem küld a KELLO előzetes díjbekérőt.  A szülőknek csak a tankönyvek, és az azzal egy időben történő  számla és a csekk átvétele után kell fizetni, legkésőbb 2015. szeptember 15-ig."

 

A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet április 17-én hatályba lépett módosítása alapján (36.§ (12) bekezdés) lehet-e bármilyen pedagógus szakvizsgával jelentkezni Mesterpedagógus minősítésre?

A kormányrendelet az általános szabályozást alkotja meg, az évente megjelenő - 2015-ben is megjelent -, a miniszter által kiadott különös feltételekkel együtt vonatkoznak a jelentkező pedagógusra. Ez alapján a 2016. évi rendes minősítési eljárás keretében Mesterpedagógus minősítésre csak a vezetőpedagógus és mentor szakvizsgával rendelkező kollégák jelentkezhetnek. (A rendeletmódosításra azért volt szükség, mert a rendelet korábbi változata  a Mesterpedagógus fokozatba lépést csak a Pedagógus II.-ből való továbblépésként szabályozta (4.§), de ebben az évben a Pedagógus I.-ből is lehetőség van egyből Mesterpedagógus minősítésre jelentkezni. Jogszabályértelmezésünk helyességét a Köznevelési Államtitkárság Köznevelés-fejlesztési Főosztálya megerősítette.)

 

A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet április 17-én hatályba lépett módosítása alapján az intézményvezető köteles-e biztosítani a szakértői, szaktanácsadói napokat azokon a heteken is, amikor a kolléga nincs külső helyszínen?
(4.§ 5a) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt a köznevelési intézmény vezetője az OH-nak - vagy szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek - a szakértői, szaktanácsadói feladatokra az adott tanítási, nevelési év, adott félévére szóló megbízása alapján köteles biztosítani.)

Igen, köteles biztosítani, hiszen arra ugyanez a jogszabály kötelezi. A jogszabály kiegészítése azt jelenti, hogy a szakértői feladatra az Oktatási Hivatal, a szaktanácsadói feladat ellátására a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet évente szerződést köt, amelynek tartalma a feladat ellátásában való részvétel és annak rögzítése, hogy ezt Mesterpedagógusként végzi az adott kolléga. 

(Jogszabályértelmezésünk helyességét a Köznevelési Államtitkárság Köznevelés-fejlesztési Főosztálya megerősítette.)

 

Az ingyenes tankönyvellátás keretében tankönyvet kapott 1-2. évfolyamosok számára idén lehet-e ismét 3000 Forintos állami támogatás terhére munkafüzetet rendelni?

Sajnos ebben az évben nem áll az egyházi intézmények rendelkezésére ez a támogatás, csak az előző év osztálylétszáma felett jelentkező kisdiák számára lehet a 12 ezer forintos támogatást igénybe venni.

 

Miért nem látjuk az Oktatási Hivatal honlapján az iskolánkból minősítésre jelentkezett tanárok kijelölt minősítési időpontjait?

Az Oktatási Hivataltól azt a szóbeli tájékoztatást kaptuk, hogy az Oktatási Hivatal 2015. I félévére katolikus intézményben nem szervezett minősítési eljárást.

Ennek oka, hogy a jogszabály által előírt (326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 7.§ (3)) egyeztetési kötelezettségének az Oktatási Hivatal ebben a félévben fog majd eleget tenni.

 

Egy kolléga jelentkezett a 2015. évi rendes minősítési eljárásra, és el is fogadták a jelentkezését. Időközben azonban nem töltötte fel a portfólióját 2014. november 30-ig. Még nem kapott újabb értesítést, sor kerül így is a minősítési eljárása lefolytatására?

Az Oktatási Hivatal ebben az esetben saját hatáskörében - minősítő bizottság kirendelése nélkül - megállapítja majd a minősítési eljárás sikertelenségét, és arról értesíti a kollégát.

Fontos tudni azt is, hogy ebben az esetben - mivel  nem próbaminősítési eljárásra jelentkezett már - a kolléga az ismételt jelentkezésekor a jogszabályban megállapított eljárási díjat köteles megfizetni.